Lapé an Nanm [Ben Espirityèl]
 9.50 Add to cart

Lapé an Nanm [Ben Espirityèl]

 9.50

Ben èspirityèl Lapé an Nanm sé on réyajistaj ki fèt kon nétwayaj dou èvè engrédyan ka pirifyé, kanmé é ki ka rédé pou lévé lèspwi a-w. Sé ben-lasa ou bouzen aprédavwa ou pasé on lajouné plen istrès oswa avan ou médité obyen avan ou fè sa yo ka kriyé “shadow work” (ki sé travay asi vou menm).

In stock

Livrézon pou mèsi pou tout komann pasé €45

  • Fèt a lamen & béni an sérémoni
  • Toujou ni on ti agouba an komann a-w
Tout biten sékirizé

Description

Réyajisté, santré & élèvé

Ben-lasa ka ba-w on nétwayaj dou. Davwa sa, i pa fèt pou dégajman obyen pou pété travay a lènmi a-w. I fèt pou éfasé akimilasyon espirityèl a touléjou pou ou pésa wousantré épi lévé lèspwi a-w. I bon menm avan sa yo ka kriyé “shadow work”, méditasyon oswa nenpòt kalité sérémoni la ou bouzen konsantré é paré.

Kijan pou sèvi èvè-y

Mété on basin dlo bouyi. Fèmé difé-la é lagé on ti sak ben an dlo cho-la (konsidiré sété on sak té). Kité-y sosé pou omwen 30 minit. Lè chalè a dlo-la bon pou ben a-w, jété on toupiti vè wonm adan oswa on gwo kiyè Florida (obyen kèlkèswa losyon ou enmé). Si ou vlé, ou pé itilizé ti sak ben-la an bénwa a-w. Lè ou paré pou ben-la, limé on chandèl épi pwofité.

Fòmil majik a-y

Ben èspirityèl Lapé an Nanm ka sèvi èvè engredyan pou débarasé tèt a moun èvè sa ki lou épi sa ki ka vin parazité lèspwi a moun. Sé on pirifyan ki ka adousi épi ki ka on jan miyonné. Pou sa i ka éfikas avan méditasyon. I rafréchi lèspwi a-moun épi paré moun pou élévasyon.

Pokosyon
Pa valé-y.

Favè a on pèp

Tini moun ki ké vwè “Kenbwa”, “lapè” èvè “élévasyon” an menm fraz-la épi yo pé ké konprann. Tankou Hoodoo èvè dòt pratik tradisyonèl ki sòti an tradisyon Afriken, moun ka dyabolizé kilti annou.

Onpil moun ka chwazi konsantré asi sa ki ka fè plis dézòd. Sa bon pou anmizé (si ou adan sa), mè sa pa tini ayen a vwè èvè réyalité annou. Kwayans épi pratik majik annou ka ba pèp annou fòs é kouraj dèpi nanni nannan. Jénérasyon si jénérasyon a moun annou chaché Kenbwa lè yo té ka sibi pi mové atwosité ki té tini : lè yo té ka rèfizé vwè nou kon moun, lè kò annou té ka sèvi pou tout malpwòpté épi vyolans a yo.

Sé Kenbwa ki fè kominoté doubout, pou ban nou fòs fè douvan, épi mété dousin é lapé an nanm annou lè blès a kè é kò annou té bouzen favè.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lapé an Nanm [Ben Espirityèl]”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.